qy288千亿国际网址

宁夏qy772020年公开招聘硕士qy288千亿考试总成绩公示
来源:新闻网   作者:   点击数:5441   日期::2020-06-11
 
宁夏qy772020年公开招聘硕士qy288千亿考试总成绩公示
准考证号 姓名 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 备注
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051012 樊维宁 74.00 90.00 82.00 进入体检
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051021 季婷 66.00 88.60 77.30 进入体检
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051010 曹梦 66.00 85.40 75.70 
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051015 王淑娥 66.00 82.60 74.30 
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051001 牛萌 64.00 84.00 74.00 
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051016 刘倩 64.00 83.00 73.50 
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051023 李琦 64.00 82.20 73.10 
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051024 闫莉枞 67.00 77.80 72.40 
理学院-教师 202002071006 马燕妮 63.00 86.60 74.80 进入体检
理学院-教师 202002071004 刘哲 61.00 83.00 72.00 进入体检
理学院-教师 202002071003 张佳慧 56.00 85.80 70.90 
理学院-教师 202002071002 赵世燕 55.00 79.00 67.00 
理学院-教师 202002071007 周文娟 44.00 86.20 65.10 
药学院-药理-教师 202002062003 兰小兵 70.00 83.00 76.50 进入体检
药学院-药理-教师 202002062002 赵赢 62.00 86.80 74.40 
药学院-药理-教师 202002062004 马慧 60.00 74.00 67.00 
药学院-vip 202002064002 杨嘉玉 72.00 94.40 83.20 进入体检
药学院-vip 202002064001 刘婷 71.00 89.20 80.10 
药学院-qy18药学-教师 202002061001 米雪 56.00 87.80 71.90 进入体检
药学院-药物化学-教师 202002063002 吴嫣然 66.00 79.00 72.50 进入体检
口腔国际院-教师 202002021010 谢文娟 72.00 88.60 80.30 进入体检
口腔国际院-教师 202002021006 张本娟 69.00 89.80 79.40 
口腔国际院-教师 202002021007 牛菊 66.00 84.60 75.30 
基础国际院-教师 202002011004 吕昊文 64.00 86.20 75.10 进入体检
基础国际院-教师 202002011001 王贺颖 61.00 88.00 74.50 进入体检
公共卫生与管理学院-教师 202002031004 刘小娟 72.00 90.60 81.30 进入体检
公共卫生与管理学院-教师 202002031002 申家莹 73.00 88.00 80.50